top of page
  • ABTC Privilege Card

กกร. จับมือ WRS Group ยกระดับบัตร APEC ชูเอกสิทธิ์เหนือระดับเทียบบัตรสมาชิกเวิลด์คลาส

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ลงนามแต่งตั้ง กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) จัดหาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ของไทย โดยยกระดับเอกสิทธิ์ ผู้ถือบัตรในระดับเวิลด์คลาส เพิ่มบัตรพริวิเลจ เอบีทีซี บัตรสิทธิพิเศษ ตอบโจทย์ความต้องการไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม การเดินทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศของนักธุรกิจเอเปค


3 ส.ค. 65 - นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) ลงนามร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ นายผยง ศรีวณิช ประธาน คณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานสมาคมธนาคารไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้งการ บริหารจัดการสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ผลักดันพัฒนา เครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) เปิดเผยว่า กลุ่ม ดับบลิวอาร์เอส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในฐานะผู้นําธุรกิจบริการดูแลไลฟ์สไตล์ระดับสูง (Luxury Lifestyle Services)และการจัดหาสิทธิพิเศษและสิทธิ ประโยชน์ระดับโลกมากว่า 15 ปี โดย กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) มีบริษัทในเครือภายใต้การบริหารงาน 4 ธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จํากัด (World Reward Solution) ดูแลการจัดหาสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ทั่วโลก บริษัท ดับบลิวอาร์-เอ็กซ์ จํากัด (WRX) เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลต์ฟอร์ม แอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยีต่าง ๆ บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด (White Glove Delivery and Services) ดูแลการบริการขนส่งทางบก อาทิ รถลีมูซีน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง บริการส่งของที่มีมูลค่า และ ซิลเวอร์ โวยาจ คลับ (Silver Voyage Club) ทําธุรกิจคอนเซียซ (Concierge) และบริการดูแลไลฟ์สไตล์ระดับสูง (Luxury Lifestyle services) ดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง เพื่ออํานวยความสะดวกในทุกด้านของชีวิต โดย กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มลูกค้า ไฮเน็ตเวิร์ธ (High net worth) ทั้งรายบุคคลและกลุ่มลูกค้าขององค์กรชั้นนําในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย

“กลุ่มดับบลิวอาร์เอสมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญที่จะนํานวัตกรรมมาพัฒนาใช้ในการเชื่อมต่อ พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การเดินทางของกลุ่มนักธุรกิจหรือผู้ที่เดินทาง เป็นประจํา และตอบรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคแห่งปี 2565 ของประเทศไทย โดยตระหนักถึงประเด็นการมุ่ง พัฒนาแผนฟื้นฟูให้แก่ภาคการเดินทางและภาคการบริการท่องเที่ยว เรามั่นใจว่าการได้ดูแลสิทธิพิเศษและสิทธิ ประโยชน์ระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) ซึ่งเป็น “วีซ่าเดินทางประเภทธุรกิจ” จะสามารถสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยให้คืนกลับมาได้อย่างแน่นอน” นายจักรพันธ์กล่าว


นายผยง ศรีวณิช ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) มีความเชี่ยวชาญในการบริการดูแลไลฟ์สไตล์ระดับสูง และมีประสบการณ์ยาวนานจึงสร้างความมั่นใจในการเข้ามาดูแลสิทธิ พิเศษและสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) ซึ่งเป็น “วีซ่าเดินทางประเภทธุรกิจ” ที่ผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อ เดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคท่ีร่วมโครงการนี้ โดยปัจจุบัน มีจํานวน 19 เขตเศรษฐกิจท่ีสามารถใช้บัตร ABTC เข้าได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม เม็กซิโก และรัสเซีย อีกทั้งสิทธิการเข้าช่องพิเศษเพื่อตรวจหนังสือเดินทางสําหรับสมาชิก ในท่าอากาศยานนานาชาติของกลุ่มเขต เศรษฐกิจสมาชิกเอเปค (APEC Lane) อีกด้วย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญ ในการร่วมกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ดังน้ันการได้ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ อย่าง กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) มาดูแลสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ถือบัตร เดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เหล่า นักธุรกิจทั่วโลกท่ีมุ่งตรงมายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาสําคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค แห่งปี 2565 เราต้องร่วมกันคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ประเทศ ของเราให้ได้


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ในฐานะตัวแทน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทําหน้าที่ประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมดูแล ส่งเสริมและวางแผน อันจะนําสู่การกําหนดนโยบายให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมทุกภูมิภาคของประเทศ จึงมีความยินดีที่ กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) มาดูแลสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) เพราะจะเป็นอีกหนึ่งแรงเสริมสําคัญทจี่ ะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต่อประเทศ ไทยของเรา


ทั้งนี้ กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) ยังได้ร่วมมือกับอีก 7 พันธมิตร จากทั้งในประเทศและ ต่างประเทศร่วมมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายระดับมืออาชีพแก่นักธุรกิจเอเปคดังนี้

1. เครือข่ายโรงพยาบาล BDMS หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริหารงานโรงพยาบาลทั้งหมด 49 แห่ง ซึ่งหลายแห่งได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ให้บริการทาง การแพทย์แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติราว 2 ล้านคนต่อปี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย พร้อมทีม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 12,000 คนที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการแพทย์ชั้นนํา พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ และบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลอย่างครบครันและสาขา การบริการที่มากที่สุดในประเทศไทยพร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายโรงพยาบาลในต่างประเทศ

2. ห้องรับรองคอรัลเลาจน์ (The Coral Executive Lounge) ห้องรับรองแขกระดับโลกโดยคอรัล เลาจน์ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 สาขา 7 สนามบินหลักของประเทศไทย ภูเก็ต หาดใหญ่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และ สุวรรณภูมิ ถือเป็นบริษัทด้านห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารสนามบิน ที่มีจํานวน สาขามากที่สุด และครอบคลุมทั่วประเทศไทยและกําลังขยายสาขาเครือข่ายในต่างประเทศ จะร่วมมอบ เอกสิทธิ์แก่นักเดินทางในการพักผ่อนการเดินทางไปสู่จุดหมายทางธุรกิจทั่วเอเชียแปซิฟิค

3. โรงแรมเครือดุสิตธานี (Dusit Thani Hotels & Resorts) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตกว่า300แห่งร่วมมอบสิทธิพิเศษที่เหนือระดับ ให้กับผู้ถือบัตร APEC Business Travel Card อาทิ อัพเกรด ห้องพัก และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย เพื่อ มอบประสบการณ์ที่น่าจดจําตลอดการเข้าพัก

4. High Flyer Asia กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเอเชีย ด้วยอภิสิทธิ์การเข้าร่วมงานเลี้ยงสุดพิเศษ และงานพบปะเจรจาธุรกิจที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหมที่กําลัง เติบโตจาก 20 ประเทศทั่วเอเชีย


5. กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ หรือไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป (Minor Hotel Group) มีโรงแรมในเครือทั้งสิ้นกว่า 520 แห่งและมีจํานวน ห้องพักรวมกว่า 75,000 ห้อง ภายใต้เครื่องหมายการค้าอนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า, เอ็น เอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว, แมริออท, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปัจจุบัน ไมเนอร์ โฮเทลส์มีกลุ่มโรงแรมและสปาในเครือใน 56 ประเทศทั่วภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริกา จะร่วมมอบเอกสิทธิ์เหนือ ระดับที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเพื่อรองรับการเดินทางที่เหนือกว่า

6. บริษัทสยามพิวรรธน์จํากัด (Siam Piwat) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลกีชั้นนําในประเทศ ไทย เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก และเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย สยามพิวรรธน์ให้ความสําคัญในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์แปลกใหม่เกินความคาดหมาย พร้อมกับการมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือระดับ ให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยจะร่วมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งระดับโลกให้แก่ผู้ถือบัตรสมาชิก ABTC

7. ซิลเวอร์โวยาจคลับ (Silver Voyage Club) หนึ่งในธุรกิจของกลุ่มดับบลิวอาร์เอสมอบสิทธิประโยชน์ บริการด้านผู้ช่วยส่วนตัวหรือคอนเซียส และไลฟ์สไตล์ระดับสูง โดยครอบคลุมด้านการบริการอย่างครบวงจร อาทิ อํานวยความสะดวกด้านการดําเนินการทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บัตรพริวิเลจ เอบีทีซี (ABTC Privilege Card) พร้อมรายละเอียดระดับของสมาชิกบัตร สิทธิประโยชน์ที่มีให้ตลอดอายุสมาชิก และเอกสิทธิ์ของบัตรทั้งหมด จะถูกเปิดตัวในช่วงการจัดงาน APEC CEO SUMMIT 2022 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปComments


Commenting has been turned off.
bottom of page